Privacy Policy – מדיוניות פרטיות

מדיניות פרטיות לאתר
כללי
1 .במסמך זה הסבר על מדיניות השמירה על פרטיות המידע של המשתמשים באתרי האינטרנט, דפי
נחיתה וכל מסמך אינטרנטי אחר ,להלן :”האתרים”, המופעלים על ידי ד”ר חאג’ יחיא נאפע ,להלן:
“המפעיל”,ההסבר למשתמשים באתרי המפעיל יכלול אילו סוגי מידע אודות המשתמשים נשמרים על ידי
המפעיל, מה הם נוהגי המפעיל ביחס לטיפול במידע זה, ומה הם השימושים שייתכן וייעשו בהם.
איסוף וקבלת מידע על ידי אתרי המפעיל
1 .השירותים הניתנים באתרי המפעיל או באמצעותם טעונים הזנה של פרטים מזהים הכרחיים. מדובר
בפרטים שהנך מזין באופן מודע ובהסכמה, כדוגמת שם, דרכי התקשרות מתאימות כגון מספר טלפון
וכתובת דואר אלקטרוני, וכיו”ב. בנוסף, ייתכן וייאסף מידע הנוגע לכתובת ה IP-של המחשב שבו
השתמשת לצורך הזנת הנתונים.
2 .למען הסר ספק יובהר כי המידע הנאגר הוא מידע כללי בלבד וכי לא נאסף מידע בעל אופי אישי, כהגדרתו
בחוק הגנת הפרטיות תשמ”א-1981 .לפיכך, הוראות חוק זה אינן חלות על המידע הנאסף באתרי
המפעיל.
השימוש שייעשה בנתונים ובמידע שנאסף יהיה כמפורט להלן:
1 .ליצירת קשר אתך בהתאם למטרת ההרשמה שלך באתר או בדף הנחיתה.
2 .המפעיל יהיה רשאי לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני או במסרונים ,מידע בדבר שירותים וכן
חומר שיווקי ופרסומי אחר. מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל
להודיע למפעיל על רצונך להיות מוסר מרשימת תפוצה רלוונטית. עם זאת, המפעיל לא ימסור את
פרטיך האישיים למפרסמים.
3 .לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים
הרלוונטיים באתרי המפעיל.
מסירת מידע לצד שלישי
המפעיל לא יעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
1 .אם המפעיל מחויב על פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל
המפעיל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור.
2 .כאשר תרכוש מוצרים או שירותים באתרים מאת צדדים שלישיים, אז יועברו הפרטים הנחוצים לצד
השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עמך.
3 .במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתרי המפעיל, או במצב בו תפעל באתרי
המפעיל או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לדין.
4 .בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין המפעיל.
5 .בכל מקרה שהמפעיל יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד
שלישי.
6 .אתרי המפעיל צפויים לאפשר לך לעשות שימוש באפליקציות ויישומים של רשתות חברתיות באתרי
המפעיל, או גם באתרים אחרים )כגון אתר הרשת החברתית .(Facebook ייתכן והשימוש ביישומים
על ידיך יגרום לאיסוף מידע אודותיך על ידי רשתות חברתיות אלו. מובהר בזה, כי בעצם השימוש
באפליקציה או היישום הרלוונטי על ידך, הנך מאשר כי הובא הדבר לידיעתך וכי לא תהיה לך כל
טענה כלפי המפעיל בעניין זה. המידע הנאסף על ידי הרשתות החברתיות מטופל על ידיהן וברשותן,
ואינו נתון לאחריות המפעיל על פי מדיניות פרטיות זו.
עוגיות(cookies(
1 .באתרי המפעיל נעשה שימוש ב”עוגיות (cookies” (לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתרים, ובכלל זה
לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים ואימות פרטים, לצרכי שיווק מתמשך וכן לצרכי
אבטחת מידע.
2 .עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בהוראת מחשב האתר הרלוונטי. חלק מהעוגיות session(
(cookiesתפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.
העוגיות מכילות מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל
האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. העוגיות מייתרות גם את הצורך
בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים או בדפים שונים באתרי המפעיל המחייבים רישום.
3 .עומדת בפניך האפשרות להימנע מיצירת עוגיות במחשב שלך ידי שינוי ההגדרות בדפדפן המחשב.
אבטחת מידע
המפעיל דואג כי אתריו יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יש להבין כי בעוד שאבטחת המידע
מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי המפעיל ואתריו, הרי שאין בהם כדי להעניק
חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה כאמור.
שינויים במדיניות הפרטיות
המפעיל רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן
השימוש במידע אישי שמסרת, תבוא על כך הודעה מתאימה באתרי המפעיל

Who we are

Our website address is: https://num1.co.il.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Compare listings

לְהַשְׁווֹת